Bekötés kereső

 

Jogorvoslati eljárások miatt késik a munkakezdés
2008. augusztus 6-án a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat Intéző Bizottsági ülést tartott. Az egyeztetésen a szennyvízberuházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében folytatott közbeszerzési eljárások állásáról, a beruházás várható ütemezéséről, és a Kistelekiszőlőben folytatott terület előkészítésről, a további területek előkészítésének érdekében teendő intézkedésekről hangzott el tájékoztató.

Mikó Dániel a víziközmű-társulat elnöke, a szennyvízprogram projektvezetője azzal a sajnálatos hírrel kezdte mondandóját, hogy mind a FIDIC Sárga Könyves, mind pedig a Piros Könyves szerződési feltételek szerinti szennyvízprogram pályázati végeredményével szemben nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagyis a program Bíráló Bizottságának a döntését csaknem a teljes beruházást érintő, összes lényeges kérdésben megtámadták. A Sárga Könyves tendereztetés esetében ugyan időközben a szerződést is megkötötték (merthogy a vesztes fél, a NYÍR-TÉR Konzorcium jogorvoslati kérelme nem érkezett be a szerződéskötés kitűzött – s a közbeszerzési törvény által is meghatározott – időpontjáig), de érvényes szerződéssel a város ennek ellenére továbbra sem rendelkezik. A Fejlesztési Igazgatóság – tudomást szerezve arról, hogy folyamatban van egy jogorvoslati kérelem – úgy foglalt állást, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának lefolytatásáig a megkötött szerződést nem jegyzi ellen. A törvény szerint a jogorvoslati kérelem benyújtásától számítva 15 nap áll rendelkezésre az eljárás lefolytatásához, amelynek a kérelem elutasítása, vagy további intézkedés is lehet a végeredménye. Az említett határidő 30 napra bővül abban az esetben, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalás lefolytatása mellett dönt, de egyszeri alkalommal – megfelelő indoklás mellett - ez is meghosszabbítható 10 nappal. A Döntőbizottság végül a tárgyalás mellett döntött, amelyre 2009. 08. 06-án került sor Budapesten. Mivel a jogorvoslatot benyújtó fél a pályázati döntéssel, ill. a közbeszerzési eljárással szembeni kifogásainak kiegészítését csak a tárgyalást megelőző napon juttatta el a városhoz, a Döntőbizottság lehetőséget adott arra, hogy a projektgazdák a feltett kérdésekre 2009. 08. 10-én 11.00 óráig írásban válaszolhassanak. A legrosszabb jogkövetkezmény mindezek után az lehet – amelynek az elkerülésében természetesen bíznak a szakemberek – ha a Döntőbizottság a jogorvoslattal élő konzorcium kifogásainak továbbra is helyt ad, s a nyertes fél pályázatát is érvénytelennek nyilvánítja. Ebben az esetben ugyanis sajnos új közbeszerzési eljárást kell indítani, mondta el a projektvezető.

A történtek mellett - a csúszás minimalizálása érdekében – időközben azért a reménybeli nyertes a saját kockázatára megkezdte a várható munkálatok előkészítését (geodéziai bemérés, talajmechanikai feltárások, stb.), s azoknak a korábban nem várt fejleményeknek a koordinálására is történtek lépések, amelyek e pillanatban még akadályozói a későbbi előrehaladásnak. A II. számú Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvizét elvezető övárokkal kapcsolatban megállapítást nyert, hogy a terület tulajdonosi viszonyai tisztázásra várnak. Korábban a telep melletti - ma már nemzetközileg védett - tó és környezete a Nyírségvíz Zrt. tulajdonát képezte, később az itt fellelhető földek a tó vízszéléig kárpótlásként, ill. részarány tulajdonként magántulajdonba kerültek. Elkezdődött tehát a szorgalmi jog bejegyzésére irányuló ügyvédi előkészítés.

Az új Komposztáló Telep megépítését szintén megelőzi egy nemrég elrendelt feladat. A Környezetvédelmi Felügyelőség egy olyan előzetes hatásvizsgálat készítését írta elő, ami alapján eldönthető, hogy a majdani – egyébként modern, zárt technológiai feltételeket teremtő - komposztáló telep szennyezheti vagy sem a környezetet. A tervező szakemberek szerint ugyan ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, s a tanulmány elkészítése csupán újabb időveszteséget, s plusz költségráfordítást jelent, a kiszabott dokumentum benyújtása kötelező érvényű.

Mikó Dániel mindezek után tért rá az igazán közérdekű Piros Könyves tendereztetés pillanatnyi helyzetértékelésére. Elmondta, hogy itt már szerződéskötésre sem kerülhetett sor, hiszen a Bíráló Bizottság döntését a bécsi székhelyű pályázón kívül valamennyi vesztes fél - még a szerződéskötés kitűzött időpontja előtt - megvétózta. A jogorvoslati kérelmet benyújtó felek a tender ötödik részének kivételével (ide tartozik a meglévő és új átemelők szaghatás kezelése) valamennyi részdöntés jogosságát megkérdőjelezték. Azaz a negyedik részre vonatkozó döntés felülbírálatát is kérték, s kifogásolták, hogy az erre benyújtott pályázatok érvénytelennek bizonyultak. Mindez azt mutatja, hogy bár a tenderfeladatok ötödik részére megköthető volna a szerződés, ez a részterület sajnos mind összegszerűségében, mind pedig prioritásában messze elmarad az első három rész súlyponti jelentőségétől, vagyis a városnak alig jelent előrelépést. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megindította, s 2009. 08. 13-ára tűzte ki a tárgyalás időpontját. Az eddig felmerülő kifogásokra adott írásos választ a projektgazdák elküldték a Döntőbizottságnak, egyéb kiegészítő anyag pedig ez idáig nem érkezett. Természetesen most sem örülnénk neki, s nem is volna szerencsés, fűzte hozzá Mikó úr, ha valakinek ismét a tárgyalást megelőző napon jutna eszébe újabb kiegészítő kérdéseket benyújtani. Hiszen az csak további csúszást és késedelmet vonna maga után.

Az elmondottak természetesen a bizottsági ülés második napirendi pontjában szereplő feladatkört is befolyásolják, fűzte tovább a gondolatot az előterjesztő. Addig ugyanis senki nem tud a beruházás várható ütemezéséről számot adni, amíg a kivitelező kiválasztása mindenki számára megnyugtató módon le nem zárul. Mindezek mellett persze a Sárga Könyves tender nyertese már készített egy előzetes ütemtervet, amelyet a PIU (Projekt Menedzselő Egység) a legutóbbi ülésén megvitatott, s tervek néhány pontjára vonatkozóan változtatást kért. De ismételten csak akkor válik az anyag hivatalossá, amikor a jogorvoslati eljárások befejeződnek, s aláírják a tenderszerződéseket. Egyébként pedig a lakosság érdeklődésére elsősorban nem is ez az ütemterv, hanem a csatornázás munkálatának az ütemezése tart számot, de a jelenlegi fejlemények ismeretében sajnos még arra is várni kell.

S végezetül – mielőtt a bizottsági tagok megismerkedhettek volna a szennyvízprogram internetes honlapjával – a Kistelekiszőlőben megkezdett terület előkészítésekről esett néhány szó. Mikó úr röviden ismertette mindazokat a fontos információkat, amelyeket portálunkon is elolvashatnak. Kiegészítésül hozzáfűzte, hogy bár a kivitelező Közműgenerál Kft. negyven munkanapra szerződött, ez nem jelenti azt, hogy csuszás esetén dolgavégezetlenül távoznának. A szerződésben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik, senkiről se feledkeznek meg, de ismételten felhívják az eddig nem szerződők figyelmét, hogy akik a terület előkészítésből most kimaradnak, azoknak később saját költségükön kell elvégezni. S azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha valaki látja, hogy szemben már áthelyezték a kerítést, hozzá pedig nem mentek, ne essen kétségbe. A csatornázott oldalon a csatornát fektetők feladata lesz a terület előkészítése is.